تماس با ما
1402/4/5 دوشنبه
تلفن های داخلی و ثابت کارکنان مرکز کرمان
تلفن های داخلی و ثابت کارکنان مرکز کرمان

.

نام مرکز نام خانوادگی سمت تلفن ثابت داخل شماره مستقیم
کرمان خانم دکتر معین الدینی  ریاست دانشگاه      
  خانم سیدی دفتر ریاست ستاد استان  3433353613 102 3433353613
کرمان خانم رمشی دفتر ریاست (پردیس 2) 03432735571-6 8504 3432735579
کرمان آقای دکتر فرهادیان  معاون آموزشی پژوهشی 03432469852-58 230 _
کرمان خانم شیخی  مسئول دفتر معاونت 03432469852-58 231  
کرمان آقای دکتر خلیلی نژاد معاون اجرایی  03432469852-58 235  
کرمان آقای محی آبادی مسئول دفتر معاون اجرایی 03432469852-58 236  
کرمان حجه الااسلام صغیرا مسئول دفتر نهاد رهبری دانشگاه 03432469852-60 104  
کرمان آقای دکتر آبسالان  نماینده ریاست دانشگاه در امور آموزشی پردیس 2 03432469852-58 8501  
کرمان آقای سهرانی مسئول ستاد شاهد و روابط عمومی نماینده ریاست در امور اجرایی پردیس 2 03432735571-6 8558 _
کرمان خانم مهدی پور کارشناس اداری پردیس 2 03432469851-60 8532  
کرمان خانم فتحی مدیر اداره فرهنگی 03432735571-6 8552 _
کرمان خانم کامیابی مدیر اداره دانشجویی 03432735571-6 8563 _
کرمان خانم حری کارشناس اداره دانشجویی 03432735571-6 8561 _
کرمان   دبیرخانه 03432735571-6 8504 _
کرمان آقای منظری توکلی کارگاه ها و حراست 03432735571-6 8506 _
کرمان خانم مفیدی کارشناس اداره فناوری و اطلاعات 03432735571-6 8581 _
کرمان خانم مغفوری کارشناس اداره فناوری و اطلاعات 03432735571-6 8586 _
کرمان خانم اسدی مسئول مرکز مشاوره و امور جوانان 03432735571-6 8560 _
کرمان خانم مهدوی کارشناس مرکز مشاوره و امور جوانان 03432735571-6 8562 _
کرمان خانم شمس الدینی  مسئول کتابخانه 03432735571-6 8575 3432719973
           
کرمان خانم افشین مهر  مسئول اداره فارغ التحصیلان 03432735571-6 8531 _
کرمان  خانم حمزه  کارشناس اداره فارغ التحصیلان 03432735571-6 8530  
  خانم شمس الهدی کارشناس اداره فارغ التحصیلان 03432735571-6 8529  
کرمان آقای نوری  کارشناس اداره فارغ التحصیلان 03432735571-6 8537 _
کرمان خانم خدایی  کارشناس اداره فارغ التحصیلان 03432735571-6 8518  
کرمان خانم ایرانژاد  کارشناس اداره فارغ التحصیلان 03432735571-6 8507  
  خانم ایلاقی کارشناس اداره فارغ التحصیلان 03432735571-6 8539  
           
  خانم سپهر مسئول اداره آموزش 03432735571-6 8517  
کرمان آقای صفی زاده  کارشناس اداره آموزش(نظام وظیفه) 03432735571-6 8521 _
کرمان آقای آذر پیکر بایگانی 03432735571-6 8556  
کرمان خانم فایر بایگانی 03432735571-6 8513 _
کرمان خانم بابایی کارشناس اداره آموزش  03432735571-6 8551  
کرمان خانم بهرام پور کارشناس اداره آموزش 03432735571-6 8536 _
کرمان خانم خلیلی کارشناس اداره آموزش 03432735571-6 8516  
کرمان خانم ایرانمنش کارشناس اداره آموزش 03432735571-6 8514 _
کرمان خانم اعتضادی کارشناس اداره آموزش 03432735571-6 8519  
کرمان خانم ملامحمدی کارشناس اداره آموزش 03432735571-6 8522 _
کرمان خانم علمدار  کارشناس اداره آموزش 03432735571-6 5841  
کرمان خانم اباذرپور کارشناس اداره آموزش 03432735571-6 8515 _
کرمان آقای صفی زاده کارشناس اداره  آموز ش   03432735571-6 8580  
کرمان آقای امانی  کارشناس  اداره آموزش   03432735571-6 8559  
کرمان خانم شجاعی  کارشناس اداره آموزش (تطبیق واحد -اتباع) 03432735571-6   3432756471
کرمان خانم باصره  کارشناس اداره آموزش 03432735571-6 8523  
کرمان خانم حسینی  کارشناس اداره آموزش 03432735571-6 8522  
کرمان خانم نامجو  کارشناس اداره آموزش 03432735571-6 8524  
کرمان خانم نگارستانی کارشناس دفتر برنامه ریزی - پردیس یک 03432735571-6 8535 _
           
کرمان آقای شمس الدینی سرپرست آزمایشگاهها 03432735571-6 8572 3432735580
کرمان خانم سرکوهی معاون آزمایشگاهها 03432735571-6 8520  
           
           
کرمان آقای زنگی آبادی مدیر اداره امتحانات 03432735571-6 8525 _
کرمان خانم اسدی کارشناس اداره امتحانات 03432735571-6 8534 _
کرمان آقای تهامی کارشناس اداره امتحانات 03432735571-6 8537  
           
کرمان خانم مهدی زاده مسئول تحصیلات تکمیلی 03432735571-6 8112  
  خانم عرب پور  کارشناس تحصیلات تکمیلی 03432735571-6 8110  
کرمان خانم افضلی کارشناس تحصیلات تکمیلی 03432735571-6 8130 _
کرمان آقای درینی  کارشناس تحصیلات تکمیلی 03432735571-6 8110  
           
کرمان نگهبانی پردیس 2 03432735571-6 8590  

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر